Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Aktuální teplota

13.7.2020 10:50

Aktuální teplota:

19 °C

Vlhkost:

43,4 %

Rosný bod:

6,3 °C

Panorama - Dušníky

Malované mapy

Obsah

 

Přestupky

Obecné přestupky

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje, nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný čin.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení o přestupku může ve věci podat osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce.


Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "zákona o přestupcích")

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení přestupku je možno podat v prvé řadě na Policii ČR případně na obecním úřadu. Přestupky proti občanskému soužití podle ust. § 50/1a a proti majetku podle ust. § 49/1 a,b,c, zák. č. 200/90 Sb.spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce, nebo opatrovníka. Blízkou osobou se rozumí příbuzný v pokolení blízkém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Návrh na projednání přestupku je nutný i u přestupků podle ust. § 49/1a zák. o přestupcích, u urážek na cti. Návrh může podat postižená osoba, její zákonný zástupce, nebo opatrovník. Návrh lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o přestupku dozvěděl, nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad Dušníky - starosta obce
 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

 

Formuláře:

* Samostatné formuláře nejsou k dispozici. V návrhu na projednání přestupku nutno uvést kdo je postižená osoba, koho navrhovatel označil za pachatele, uvést, kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán, případně uvést další důkazy, nebo uvést svědky.

 

Lhůty pro vyřízení:

Podnět k zahájení řízení nutno vyřídit do 30 dnů, ve složitějším případě do 60 dnů.

 

Další účastníci (dotčení) postupu:

* Účastníkem řízení je obviněný z přestupku, poškozený(pokud jde o projednání náhrady škody způsobené přestupkem a která byla výslovně uplatněna před správním orgánem), vlastník věci(která může být zabrána, nebo byla zabrána), navrhovatel (na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku). Těmto osobám se doručuje rozhodnnutí ve věci.
 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku(např. lékařská zpráva).O náhradě majetkové škody, která přestupkem vznikla, správní orgán rozhodne pouze tehdy, byla-li výslovně uplatněna před správním orgánem.Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.