Obec Dušníky
Dušníky

Přestupky

Obecné přestupky

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje, nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů a nebo o trestný čin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení o přestupku může ve věci podat osoba přestupkem postižená, její zákonný či právní zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro řešení životní situace v přestupkovém řízení je jednání pachatele přestupku v rozporu se zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "zákona o přestupcích")

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení přestupku je možno podat v prvé řadě na Policii ČR případně na obecním úřadu. Přestupky proti občanskému soužití podle ust. § 50/1a a proti majetku podle ust. § 49/1 a,b,c, zák. č. 200/90 Sb.spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce, nebo opatrovníka. Blízkou osobou se rozumí příbuzný v pokolení blízkém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Návrh na projednání přestupku je nutný i u přestupků podle ust. § 49/1a zák. o přestupcích, u urážek na cti. Návrh může podat postižená osoba, její zákonný zástupce, nebo opatrovník. Návrh lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o přestupku dozvěděl, nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem,  útvar projednání přestupků.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Formuláře:

* Samostatné formuláře nejsou k dispozici. V návrhu na projednání přestupku nutno uvést kdo je postižená osoba, koho navrhovatel označil za pachatele, uvést, kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán, případně uvést další důkazy, nebo uvést svědky.

Lhůty pro vyřízení:

Podnět k zahájení řízení nutno vyřídit do 30 dnů, ve složitějším případě do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

* Účastníkem řízení je obviněný z přestupku, poškozený(pokud jde o projednání náhrady škody způsobené přestupkem a která byla výslovně uplatněna před správním orgánem), vlastník věci(která může být zabrána, nebo byla zabrána), navrhovatel (na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku). Těmto osobám se doručuje rozhodnnutí ve věci.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku(např. lékařská zpráva).O náhradě majetkové škody, která přestupkem vznikla, správní orgán rozhodne pouze tehdy, byla-li výslovně uplatněna před správním orgánem.Nezbytným předpokladem pro přiznání nároku na náhradu škody poškozenému je spolehlivé zjištění škody a její výše.

Úřad obce

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6 7 8
9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22
23
24
25 26
27 28 29 30
31
1 2

Rozklikávácí rozpočet

Rozklikávácí rozpočet